Politika a cíle

Politika a cíle integrovaného systému řízení 2021

Cílem integrované politiky IMS v souladu s Příručkou IMS je udržovat a neustále zvyšovat kvalitu výrobků, služeb a bezpečnost práce, neustále zvyšovat a zlepšovat efektivnost systému managmentu a související služby tak, aby se dosahovalo soustavného uspokojování, stanovené nebo předpokládané potřeby, našich zákazníků a zainteresovaných stran.

Politika IMS je podkladem pro stanovování a přezkoumání cílů a programu IMS, která stanovujeme každoročně ke zlepšování kvality výrobků a služeb, efektivnosti systémů managementu  a naplňování očekávání našich zákazníků a zainteresovaných stran, jako je zkracování dodacích lhůt, snižování nákladů, zvyšovaní bezpečnosti práce a snižování rizik v bezpečnosti.

Pro dosažení politiky IMS ve společnosti VaKo montáže s.r.o. platí:

  • Při všech činnostech budeme důrazně dbát na prevenci a předcházení nedostatkům, případně jejich řešení a odstraňování. Při realizaci podnikatelské činnosti vycházíme z aktuálních poznatků, zavazujeme se plnit relevantní právní požadavky a jiné požadavky, kterým organizace podléhá, plnit požadavky zákazníků, kvalitu výrobků se zahrnutím hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.
  • V rámci systému řízení se snažíme vytvářet vhodné pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance a spolupracující osoby, včetně jejich seberealizace a vytvářet příznivé klima svému okolí v závislosti na trvalé konkurence schopnosti a postavení na trhu. Uskutečňování systémů managmentu je naplňována prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, se zapojením všech zaměstnanců a budování vzájemně prospěšných vztahů se zákazníky i dodavateli a zainteresovanými stranami.
  • Cílem vedení společnosti je orientace na zákazníky, kdy se společnost se zavazuje plnit spolehlivě požadavky zákazníků tak, aby dodávky byly realizovány ve smluveném provedení a termínu.
  • Vedení si je vědomo toho, že konečná podoba produktů záleží i na dodavatelích. Naše vysoké nároky jsou proto uplatňovány i ve vztazích s dodavateli.
  • Otevřenou komunikací posilovat přístup a dialog se zaměstnanci a veřejností předjímáním a reagováním na jejich náměty a doporučení, týkající se jak kvality realizovaných výrobků a poskytovaných služeb.
  • Vedení očekává od zaměstnanců znalost zásad a respektování této politiky, včetně související dokumentace systému managmentu ( SMK a SM BOZP )..

Cíle SMK a OHSAS

 

Cíl č.1. Zlepšení kvalifikace zaměstnanců a způsobilost výrobních programu:

Úkol č.1

Provedení periodických zkoušek svářečů           

Zodpovídá:  PM                   Termín: květen 2021 Oblast: BOZP,SMK

Úkol č.2

Revize postrojů a zabezpečovacích systému

Zodpovídá : sklad Termín : duben 2021 Oblast: BOZP,SMK

Úkol č.3

Revize elektro nářadí a přístrojů

Zodpovídá: PM Termín: únor 2021 Oblast: BOZP,SMK

Úkol č.4

Provést školení zaměstnanců v oblasti BOZP, práce ve výškách , vázači . V rámci školení 

budou pracovníci seznámení integrovanou příručkou kvality ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN 

OHSAS 18001:2008

Zodpovídá : PM a  technik BOZP Termín: leden 2021 Oblast: BOZP,SMK

Úkol č.5

Zajištění a kontrola opatření v rámci COVID 19

Zodpovídá: PM Termín: rok 2021 Oblast: BOZP,SMK

 

Cíl č.2. Zlepšení dokumentace SM BOZP a servis kontrol :

Úkol č.1

Přezkoumání norem a aktualizace směrnice č.1

Zodpovídá : PM a technik BOZP Termín: únor 2021  Oblast: BOZP

 

Úkol č.2

Plnění cílu a politiky BOZP pravidelně 1x ročně vyhodnotit pracoviště, výsledky využívat 

k aktualizací cílů a hledání možností dalšího zlepšování.

Zodpovídá : PM a  technik BOZP Termín: trvale Oblast: BOZP

 

Úkol č.3

Provést přípravu na interní audit ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN OHSAS 18001:2008

Zodpovídá : PM Termín: leden 2021 Oblast: BOZP,SMK


V Ostravě dne 4.1.2021

Bc.Václav Kotrbatý

Jednatel společnosti a představitel PM